Człowiek wobec wiary w Boga

Jak odnaleźć Boga w swoim życiu osobistym?

Image_29

Czym jest wiara w Boga?

Chrześcijanie, szczególnie ci, którzy deklarują się jako głęboko wierzący katolicy, mówią, że wiara jest łaską od Boga. Bez oporów głoszą, że Bóg rozdziela swoje łaski według Swej Woli, a więc jednym daje łaskę wiary, a innym nie. Myślę, że to bardzo niesprawiedliwy obraz Naszego Stwórcy. Bóg jest przecież Naszym Ojcem, a wszystkie religie mówią, że jest bardzo sprawiedliwy. Nie powinien dzielić ludzi na gorszych i na lepszych lub na takich, których obdarzy Swoją łaską i na takich, którym jej nie da. Myślę zatem, że wiara musi zależeć od czegoś innego niż Jego łaska.

 

W Ogrodzie Eden Bóg przestrzegał Adama i Ewę przed spożyciem owocu z jednego z drzew tego ogrodu. Pisałem już o tym w rozdziale o początkach zła. Potem jednak pojawił się ”Wąż” i stwierdził coś wręcz przeciwnego niż Bóg. Warto zauważyć, że po jednej stronie mamy słowa Ojca Niebieskiego, który zabrania spożywania tego owocu, a z drugiej ktoś inny, dużo mniej ważny, pojawia się z przeciwnym zdaniem. I o dziwo, pierwsi ludzie uwierzyli słowom „Kusiciela”, a nie uwierzyli słowom Boga. Wyjaśniałem już w wielu miejscach tego opracowania, że przed upadkiem Adam i Ewa byli nieskażonymi złem dziećmi Ojca Niebieskiego, a więc nie było powodu, żeby nie zaufać Jego słowom, tym bardziej, że niedostosowanie się do nich powodowało niechybną śmierć. A zatem nie chodzi tu o łaskę wiary, ponieważ gdyby wiara zależała o Woli Boga, to na pewno nie doszłoby do upadku.

 

Wygląda na to, że wiara zależy od wiedzy człowieka i od jego woli. Lucyfer wpłynął na wiedzę ludzi tak mocno, że przy złym ukierunkowaniu siły miłości doszło do tragedii upadku. Najważniejszym, pierwotnym uczuciem każdego z nas jest miłość. Jeżeli ta miłość zostanie w jakiś sposób zniszczona lub uszkodzona, to dopiero wówczas pojawia się potrzeba wiary.

 

Wobec tego nasza wiara ma charakter zjawiska wtórnego, które jest konsekwencją upadku. W naszym świecie, odseparowanym od Boga, to od nas zależy, jak bardzo uzależnimy się od „władcy tego świata” i jak bardzo będzie on zasłaniał sobą Boga. Nasza upadła natura może być na tyle dominująca, że nie będziemy w ogóle odczuwać potrzeby wiary w Boga, a tym bardziej miłości do Niego. W obecnym społeczeństwie upadła natura bardzo zróżnicowanie wpływa na sposób myślenia poszczególnego człowieka, co daje odmienne pojmowanie Boga. Stąd różne poziomy i różna moc ludzkiej wiary.

 

Aby odkryć w sobie wiarę, warto sprawdzić, jak ona działa w przypadku miłości i szczęścia. Pragniemy ich i jesteśmy przekonani, że mamy do nich prawo. Szczerze w to wierzymy. To daje nam energię i wolę, aby je posiąść. Nie widać ich, ale wiemy, że istnieją, choć trudno to udowodnić. Nasza wiara w ich istnienie pochodzi z wewnętrznego przekonania, z podświadomej wiedzy tkwiącej w nas. Marzymy o szczęściu i o miłości w oparciu o nadzieję, że się spełnią. Możemy to nazwać wiarą.

 

Gdyby takie przekonanie dotyczyło też wiary w Boga, to pewnie wszyscy ludzie na Ziemi wierzyliby Niego. Dobrze by było zatem, aby marzenia o szczęściu i miłości połączyć ze źródłem ich powstania, czyli ze Stwórcą. Cały problem tkwi w tym, żeby w to uwierzyć. Warto więc, choćby dla ciekawości, sprawdzić, czy tak jest. Gdyby okazało się to prawdą, zakosztowalibyśmy szczęścia i miłości w wymiarze nieskończonym. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zdobycie szczęścia i miłości jest często przelotne, chwilowe i nietrwałe. Tymczasem połączenie tych uczuć z ich Twórcą może dać nam szansę na ich wieczne trwanie.

 

Co zatem decyduje o wierze? W pierwszej kolejności to my sami mamy o tym decydować w oparciu o swoje wewnętrzne przekonanie, czyli o rodzaj wewnętrznej wiedzy, którą w sobie nosimy. Zatem, zanim w tym względzie posłuchamy kogokolwiek, warto w ciszy i samotności szczerze zaglądnąć w głąb samego siebie. Stamtąd możemy zaczerpnąć pierwszą właściwą wiedzę, gdyż tam, w naszej głębi, w każdym człowieku bez wyjątku, jest początek „nici” wiążącej nas z Ojcem Niebieskim. To nasza pierwotna natura. Każdy ją nosi w sobie, choć jej nie widać. Trzeba zatem, choćby na chwilę, zatrzymać się i skupić, aby było możliwe jej odnalezienie. To nie jest żadna łaska ani dar. To powszechna reguła, tak jak fakt, że jesteśmy wieczni. Warto to sprawdzić, decydując się na chwilę absolutnej szczerości z samym sobą. To tak, jakby się stało samotnie w nocy i patrzyło w rozgwieżdżone niebo. Powinniśmy to zrobić sami, nie zwracając uwagi na otaczające nas społeczeństwo.

Dopiero na drugim miejscu stawiam zewnętrzną wiedzę, którą i ja dostarczam w tym opracowaniu.

 

Rozglądając się w społeczeństwie, łatwo zauważyć, że jest spora grupa ludzi niewierzących w Boga. Tak przynajmniej twierdzi o sobie wiele osób. Z drugiej strony ci, którzy wierzą, nie zawsze potrafią w miarę dokładnie określić swoją wiarę. Na pewno pomaga przynależność do konkretnego wyznania czy organizacji religijnej. Wtedy można łatwo przyjąć zasady wiary obowiązujące w takiej wspólnocie i uznać je za swoje. Jednakże zawsze warto zdobyć się na głębszą refleksję nad obecnym stanem swojej wiary, aby samodzielnie móc ją opisać.

 

Dużo trudniej mają ci, którzy twierdzą, że wierzą w Boga, ale nie należą do żadnego wyznania religijnego. Ci ludzie próbują jakoś określić swoją wiarę i wyobrazić sobie Boga, którego przyjęli na swój sposób. Właśnie tacy są najwłaściwszymi adresami niniejszego opracowania. Może ono służyć dla nich jako nowa płaszczyzna do przemyślenia swojej wiary.

 

Następna grupa ludzi, do której adresuję moje opracowanie, to niewierzący w żadnego Boga, ale niemający negatywnego stosunku do problemów religijnych. W tej grupie ludzi na pewno pojawiają się pytania, na które moje opracowanie próbuje odpowiedzieć. Ta grupa, zresztą jak wielu innych ludzi, ma bardzo mgliste pojęcie o Bogu i szuka go trochę po omacku. Może dzięki argumentom podanym przeze mnie uda się im kiedyś odnaleźć Tego Nieznanego.

 

W oparciu o to opracowanie można również stanąć do konfrontacji z wojowniczymi ateistami. Argumenty tu używane bazują na logicznym rozumowaniu, dlatego powinny spowodować zastanowienie się nad doktrynami opisującymi Boga, ludzi i świat. Ateiści też posługują się logicznymi argumentami, próbując zanegować sens wiary w Boga. Niestety, rozpoczynają swoje ataki od wytykania błędów, które popełniają ludzie głoszący istnienie Boga i od wskazywania skrajnych przypadków zgorszenia, jakie powodują swoim niemoralnym postępowaniem przedstawiciele duchowieństwa różnych religii. Przywołują jeszcze przykłady działalności inkwizycji i dowody na preparowanie tekstów biblijnych. Wskazują często na sprzeczne z nauką poglądy religijne. Na przykład wracają do przebrzmiałych zarzutów wobec wyznawców głównych religii, którzy uważali, że Ziemia jest płaska i że Słońce krąży wokół niej. Te argumenty mają w sposób logiczny wyjaśnić, że Bóg nie istnieje, że twórcy religii to oszuści oraz że religia to opium dla ludu. Równocześnie bardzo chętnie przeciwstawiają naukę religii.

 

Te wszystkie argumenty powtarzane są od wielu lat, powtarzali je materialiści, marksiści, komuniści i wszelcy przeciwnicy instytucji religijnych. Niestety są to właściwie tylko ataki na ludzi i na ludzkie błędy, które w sposób nieuczciwy wciągają Boga do udziału w życiu upadłego świata. Tymczasem, jak wykazałem przedtem, Bóg nie uczestniczy w funkcjonowaniu naszej cywilizacji i po prostu nie ma Go w upadłym świecie. Nawet posiłkowanie się nauką jest swojego rodzaju oszukańczym zabiegiem ateistów. Nauka nie zajmuje się Bogiem i nie ma żadnych mechanizmów, aby udowadniać, czy Bóg istnieje, czy nie. Po prostu nauka bierze pod uwagę tylko istnienie świata materialnego, to znaczy zajmuje się wszelkimi przejawami życia w widzialnym wszechświecie. A zatem włączanie nauki do walki z Bogiem jest nieuprawnione i nieuczciwe.

 

Dopóki ateizm dotyczy poglądów poszczególnych osób, nie jest jakimś większym problemem. Wynika to z prawa każdego człowieka do wyznawania takich poglądów osobistych, jakie mu odpowiadają. Jednak gdy ateizm staje się sztandarową ideologią większych grup społecznych, a nawet całych państw, to taka sytuacja prowadzi często do wielkich dziejowych tragedii.

Rewolucja Francuska wprowadziła po raz pierwszy na sztandary narodowe hasła ateizmu państwowego, co poskutkowało usuwaniem kleru wszelkich wyznań z terenu państwa, a nawet do masowych mordów. Gilotyna pracowała wtedy „pełną parą”, gdyż o losie ludzi decydował sąd obywatelski, a nie prawo do swobodnego wyrażania poglądów osobistych. Ten francuski ateizm głosił wolność, równość i braterstwo, ale odbierał właściwie godność osobie ludzkiej. Człowiek był, według tego typu ateistów, najwyżej rozwiniętym zwierzęciem. Każde nieposłuszne zwierzę, tak jak i nieprawomyślnego obywatela, można było po prostu usunąć ze społeczeństwa i zlikwidować. Takie poglądy kontynuowała strategia wojen napoleońskich, co pociągnęło ogromne ofiary w ówczesnej Europie. Wiele z tych elementów ateistycznych znalazło się na sztandarach Wiosny Ludów, aż w końcu legło u podstaw filozofii marksistowskiej i komunizmu. Dalej zaowocowało to ludobójstwem i holokaustem w okresie panowania faszyzmu i hitleryzmu oraz masowym prześladowaniem przejawów życia religijnego we wszystkich państwach komunistycznych. Dzisiaj niestety wiemy, ile milionów ludzi straciło życie w obozach koncentracyjnych, w sowieckich łagrach, czy w dalekowschodnich obozach śmierci. Tak bowiem działał praktycznie ateizm państwowy i wynikające z niego poglądy oparte na założeniu, że nie ma Boga i że człowiek jest jedynie bytem fizycznym.

 

Ludzkość zapłaciła najwyższą cenę za zgodę na ateizm państwowy, który niestety wyrósł z ateizmu indywidualnego. Z wielkim bólem słucham młodych ludzi, którzy głoszą swoją osobistą wolność i osobiste szczęście bazujące na ateizmie. Z wielkim bólem oglądam też, jak wielu ludzi daje się oszukać przez zwodniczą argumentację stosowaną przez ateistów w obecnym społeczeństwie.

 

Niestety osobiście mogę zrobić tylko jedno: zaprosić każdego człowieka do zapoznania się z moim opracowaniem, do podjęcia dyskusji nad prawdziwą osobowością człowieka i do logicznego zrozumienia przejawów istnienia Boga.

 

Aby zbudować właściwą wiarę w oparciu o wiedzę, polecam dla przykładu przeanalizowanie dwóch różnych sytuacji. Zacznę od tej pierwszej.

 

Mianowicie, obecność Boga pośrednio można zrozumieć, patrząc na rozwój cywilizacyjny ludzkości. Najczęściej charakteryzuje się on pomnażaniem bytów i to coraz bardziej skomplikowanych i doskonalszych. Jest tak dlatego, że „Ktoś” nas tego nauczył. „Boski” sposób na rozwój polegał na tworzeniu coraz bardziej skomplikowanych i doskonałych istnień. Z Boga, jak ze źródła, wyłaniały się wciąż nowe, doskonalsze koncepcje stworzeń, aby w końcu dojść do samego człowieka.

W tym momencie Stwórca jakby zakończył Swój wkład w przemiany przyrody, uznając, że nastąpił koniec ewolucyjnego rozwoju, co dotyczyło również fizycznych ciał ludzi. I taki był właśnie nasz początek. Został bowiem osiągnięty poziom umożliwiający osobom fizycznym doprowadzanie do doskonałości osób duchowych związanych z nimi. Wynika z tego, że w opinii Stwórcy ludzkość „dorosła” już do przejęcia Jego zdolności twórczych. Oczywiście, pozostał wciąż „Boski” etap wyłaniania się z Niego osób duchowych, gdyż tak zawsze będą się rodzić nowi ludzie. Dzięki takiemu działaniu rozwija się nie tylko ludzkość, ale także Sam Bóg.

 

Ludzie od początku powstania cywilizacji przejęli od Stwórcy przypadający im etap rozwoju naszego fizycznego świata. Od tego momentu już tylko sami ludzie zajmują się tą rzeczywistością, tworząc wciąż nowe byty stanowiące o rozwoju cywilizacji. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. Widać miasta, drogi i inne konstrukcje przestrzenne. Nastąpił niewyobrażalny postęp w rozwoju łączności i komunikacji. Podziwiamy eksplozję pomysłów we wszystkich dziedzinach życia. Wciąż przybywa bytów znamionujących nowoczesność i udoskonalanie się.

 

Warto zmusić swój rozum do wysiłku i dzięki temu odnaleźć w opisywanych zjawiskach pierwotne źródło. Gdy już zdołamy zidentyfikować Stwórcę, to mogą się nam otworzyć oczy, uszy oraz rozum. Zrozumiemy może wówczas, że rozwój jest naszym dziedzictwem otrzymanym od Boga, Naszego Ojca.

Piszę to, aby inni mogli podzielić się ze mną wniosek, że używanie oczu, uszu i rozumu w sposób szczery i otwarty prowadzi do poznania Boga oraz do zrozumienia Jego obecności we wszechświecie.

 

Drugi przykład dotyczy trochę innego sposobu dla ukształtowania w sobie wiary w Boga. W tym podejściu nie warto zaczynać od bardzo ambitnych pytań, takich jak: czy Bóg istnieje i kto to właściwie jest. Lepiej nie pytać o istnienie Boga i powstanie wszechświata, zanim nie odpowiemy sobie na pytanie dotyczące właściwego statusu istnienia nas samych.

 

Proponuję, aby w pierwszym kroku zrozumieć, że człowiek nie jest zwierzęciem. Dalej trzeba wyjaśnić, że tylko w czynnościach fizjologicznych jesteśmy podobni do zwierząt. Jednakże na tych czynnościach nasze podobieństwo do zwierząt się kończy. Jest tak dlatego, że naszym ciałem podobnym do zwierzęcego kieruje wewnętrzna osobowość, która w znacznym stopniu traktuje nasze ciało fizyczne jako narzędzie do istnienia w świecie fizycznym. I o ile zwierzęta wykonują wszystkie czynności całym swoim jestestwem, o tyle człowiek używa swego ciała jako płaszczyzny do istnienia swej wewnętrznej, fizycznie niewidzialnej osobowości.

 

Gdy rozmawiamy z drugą osobą, to nie mówimy przecież do jej skóry i kości, ale do kogoś, kto jest w środku. Czujemy, że nasze słowa płyną gdzieś do głębi naszego słuchacza i wzbogacają jego wiedzę. To i jeszcze tysiące innych rzeczy, które potrafią robić ludzie, całkowicie odróżnia nas od zwierząt.

 

Dlatego stale podkreślam dokonania naszej osoby duchowej w oparciu o osobę fizyczną. Jest to zupełnie unikalne zjawisko w skali całego wszechświata. Człowiek znalazł się bowiem między koniecznością uznania swojej Pierwszej Przyczyny a swoja obecnością w wiecznym bezmiarze kosmosu. Jako jedyna istota przekształca wszechświat i będzie to robić w nieskończoność. I tu dotykamy wieczności. Cały wszechświat, od cząstki elementarnej do największych galaktyk, tworzy wieczystą płaszczyznę działania dla swojego „gospodarza” – człowieka. Aż się prosi, aby ta wieczność, która nas otacza, była również naszym udziałem. I tak jest, bowiem nie może być inaczej. Mamy ją w sobie i na zewnątrz nas. Ta wieczność w nas to nasza osoba duchowa, czyli my sami, właściwi ludzie. Zatem tak samo musi być z Pierwszą Przyczyną, która wypełnia Sobą cały wszechświat. W ten sposób można zrozumieć konieczność istnienia naszego Ojca Niebieskiego.

 

Tak oto warto zacząć osobistą próbę odnalezienia Boga. Jak widać z powyższego, dobrze jest posłużyć się logicznym rozumowaniem i naszą wewnętrzną intuicją. Dla utrwalenia swojej wiedzy warto jeszcze raz wrócić do pierwszych rozdziałów tego opracowania, począwszy od tematu zatytułowanego „Byt Pierwoistny”, poprzez takie jak: „Osobowość Boga” i „Bóg jako Ojciec i Stwórca”, aby jeszcze raz upewnić się, kim jest Bóg i my sami.

 

To wszystko, co mam do zaoferowania, aby przybliżyć każdemu swoje wieloletnie przemyślenia i przyczynić się tym samym do powstania u każdego jego własnego zrozumienia Boga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTOTA -”Dotyk wieczności”