Alfabetyczne kompendium gwnych poj

Adam i Ewa – Essenceizm nie zaprzecza biblijnym zapisom, e pierwszy czowiek, Adam, syn Boga zrodzony z „Jego tchnienia”, by nim w peni, tak jak i Ewa, crka Boga. To nie byy jakie humanoidy. Logiczne jest to, e w pierwotnym planie Stwrcy powinien pojawi si pierwszy mczyzna i pierwsza kobieta, przyszli rodzice caej ludzkoci. Ci z Biblii mogli by postaciami symbolicznymi, opisanymi w celu wyjanienia stwrczej koncepcji Stwrcy. Nie ma zatem znaczenia, czy takie konkretne osoby istniay naprawd, gdy ich biblijne pojawienie si ma tylko pokaza, e by taki moment, w ktrym Bg da pocztek istotom zrodzonym z Siebie. Mieli oni tworzy z Nim w formie pierwotnej trjcy pocztek acucha ycia dla przyszych pokole.

Akt stworzenia – to proces, w ktrym z energii tworzy si materia. To znaczy, e proces stwarzania wszechwiata jest przejciem od Energii Pierwszej Przyczyny do rnego stanu energii i materii tkwicej w czasoprzestrzeni kosmosu. Cay ten akt przebiega zgodnie z przygotowanym planem stwrczym oraz zgodnie z prawami wywodzcymi si z Osobowoci Bytu Pierwoistnego. Oznacza to czenie si Strony Fizycznej Boga (Energia Pierwszej Przyczyny) z Jego Stron Duchow (to znaczy: Duch Boy wyposaony w Inteligencj, Wol i Uczuciowo).

Anioowie – to istoty duchowe, ktre Stwrca przeznaczy do ycia w wiecie duchowym. S to istoty duchowe bdce sugami zarwno Boga, jak i czowieka. Ich osobowo pod wzgldem uczuciowoci jest na niszym poziomie ni osobowo ludzka, a ich inteligencja i wola, w odrnieniu od czowieka, jest cile ukierunkowana. Anio zajmuje pozycj sugi, u ktrego mio realizuje si waciwie na poziomie wiernoci. W odpowiednich proporcjach peni one wobec osoby duchowej czowieka tak sam rol, jak zwierzta wobec naszej osoby fizycznej. W pewnych sytuacjach anioowie mog ingerowa w wiat fizyczny, ale tylko przy uyciu specjalnej energii pochodzcej bezporednio od Stwrcy. Kady anio posiada ciao duchowe bdce koncentracj energii duchowej oraz dusz duchow stanowic centrum jego osobowoci, podobn do wewntrznej nieodcznej natury kierujcej u czowieka.

Biblia – to wielka ksiga religijna o charakterze dydaktycznym. Bya pisana w dobrej wierze przez natchnionych ludzi w celu przekazania nam wanej prawdy religijnej. Biblia nie jest prawd sam w sobie, ale kluczem i drog do poznania Prawdy.

Bg nie zna za – Essenceizm w oparciu o sugesti zamieszczon w Biblii potwierdza, ze po kadym odcinku stworzenia Stwrca stwierdza, e stworzy dobro. Z tego wynika logiczny wniosek, e gdyby to On stworzy wszechwiat, to nie powinno by w nim miejsca na co takiego jak zo. Gdyby Bg stworzy zo, to byoby ono czci Jego Osobowoci, a zatem i Jego wiadomoci. Jednak tak nie jest z uwagi na Jego gwne przymioty: doskonao i absolutno. Byt Pierwoistny nie tylko nie stworzy za, ale po prostu go nie zna. Nie moe zatem w nie ingerowa, poniewa inaczej wziby odpowiedzialno za stan wytworzony midzy Archanioem i ludmi, czyli za obecny stan wiata, ktrego nigdy nie mia w swoich planach. Gdyby doskonay Byt Pierwoistny wczy si w niedoskonay stan danej sytuacji, to nadaby jej status doskonaoci, a to byoby sprzeczne z Jego Zasadami. Naley zawsze pamita, e Byt Pierwoistny jest doskonaym, absolutnym i kompletnym Stwrc. Nie moe zatem zmienia si po wpywem zjawisk niepochodzcych od Niego Samego. Std nie moe uzupenia Swojej wiedzy o zjawisko za, szczeglnie, e przeczy ono dobru przenikajcemu wszystkie Jego dokonania.

Byt Pierwoistny – to byt istniejcy od wstecznej nieskoczonoci (od zawsze), rozcigajcy Swoj obecno na ca nieskoczon przyszo. W sposb bezporedni wypenia On sob ca sfer poza czasem i przestrzeni. Z Niego bior pocztek wszystkie inne byty. W sposb poredni Jego obecno realizuje si rwnie w czasoprzestrzeni wszechwiata. W moim opracowaniu termin Byt Pierwoistny oznacza Boga–Stwrc. Jest On absolutny, to znaczy autonomiczny wzgldem wszechrzeczy. Jest wic Bytem „bezwarunkowym”, rwnie niezalenym od naszej opinii o Nim. Jego doskonao oznacza maksymalny i ostateczny stan wszystkiego, czego dokonuje. W praktyce naley rozumie to tak, e Jego dziea nie wymagaj poprawy ani modyfikacji, by stay si jeszcze doskonalsze, poniewa ich stan jest dopeniony pod kadym wzgldem. Jest te absolutnie dobry, to znaczy, e Jego dziaanie harmonizuje si z Jego doskona Osobowoci. Naley doda, e w Swej gwnej funkcji powinien by Sprawcz Pierwsz Przyczyn Wszechrzeczy. To jest zreszt podstawowy powd, dla ktrego w ogle zastanawiamy si nad Jego istnieniem.

Cuda – s bezporednim oddziaywaniem Energii od Boga w wiecie fizycznym. Dokonuj si rwnolegle do praw fizyki i w rzeczywistoci ich nie ami. Jezus, majc dostp do Energii Boej, mg panowa nad materi, ksztatujc j wedle Swojej woli. Na przykad, uywajc Boskiej Energii, mg wytworzy si pokonujc grawitacj przy chodzeniu po wodzie. W podobny sposb dokonywane s czyny uznawane przez nas za cuda.

Czasoprzestrze wszechwiata – to stale zmieniajca si oraz rozszerzajca sfera zwana kosmosem. Wedug essenceizmu jest otoczona sfer poza czasem i przestrzeni, jakby tkwic w niej. Wedug naukowcw powstaa w wyniku tak zwanego Wielkiego Wybuchu, ktry zapocztkowa istnienie czasu i przestrzeni. Nastpuj w niej wszelkie przemiany energetyczne i materialne.

Czowiek – to byt istniejcy wiecznie od momentu swego narodzenia. Jest pochodn Bytu Pierwoistnego zrodzon przez Niego w postaci osoby duchowej, ktra na okres ycia fizycznego potrzebuje osoby fizycznej od swych „ziemskich” rodzicw. W pierwszej fazie ycia czowieka osoba fizyczna i duchowa s zjednoczone. Po zakoczeniu okresu przebywania na Ziemi kontynuuje on wieczne ycie w wiecie duchowym ju tylko jako osoba duchowa. Czowiek to najwysza, odrbna od innych forma ycia zajmujca dominujc pozycj wrd wszelkich innych stworze, czyli pozycj pana wszechstworzenia nadan mu przez Stwrc.

Dobro i zo

Dobro - to stan rzeczywistoci pochodzcej od Stwrcy. W tym stanie uksztatowa On czowieka na „Swj obraz i podobiestwo”, aby by Jego dzieckiem znajcym Jego Rzeczywisto. Dobro odbieramy wic jako funkcj i skutek dziaania praw i zasad pochodzcych od Stwrcy. Jest ono wprowadzane przez si mioci, ktra stanowi jedn ze sprawczych si Bytu Pierwoistnego. Nadany przez ni kierunek dziaania wyznacza dobro, tworzc waciwy stan naszego wiata. Zatem essenceizm okrela dobro jako form istnienia rzeczywistoci pochodzcej od Stwrcy i przeznaczonej dla wiecznego trwania ludzkoci. Dokadniej mwic, jest to stan „wypywajcy” z Inteligencji, Woli i Mioci Bytu Pierwoistnego. Jest ono wieczne jak On Sam. Mona je te nazwa wprowadzonym w ycie Sowem Boym.

Zo - to jedyny wyjtek od koncepcji wszechrzeczy pochodzcej od Stwrcy. Powstao cakowicie poza Nim i jest Mu nieznane. Zo zostao wprowadzone do naszej rzeczywistoci przez Archanioa i pierwszych ludzi w wyniku odwrcenia kierunku Siy Mioci. Przez to powstaa nowa jako w stworzeniu, czyli sia wadzy bdca rdem za. Sia wadzy tworzy antyrzeczywisto, czyli stan bdcy poza Bogiem.

Poniej podstawowe okrelenia dobra i za:

a) w znaczeniu czynnoci – dobro to dziaanie i wynik dziaania zgodny z Wol Boga, a zo to dziaanie i wynik dziaania niezgodny z Wol Boga.   

b) w znaczeniu rdowym – dobro to stan tworzony przez Pierwoistn Si Mioci, a zo to stan tworzony przez si wadzy powstaej przez odwrcenie kierunku Siy Mioci.

c) w znaczeniu stanu – dobro oznacza Krlestwo Niebieskie, czyli wiat pod zwierzchnictwem Boga, a zo pieko, czyli wiat pod panowaniem Szatana.

d) w znaczeniu uosobienia – dobro ucielenia si w Osobie Boga, a zo w postaci Szatana.

e) w znaczeniu istnienia – dobro jest stanem trwajcym wiecznie, a zo jest przemijajce i zostanie kiedy zlikwidowane.

f) w znaczeniu biecej rzeczywistoci – dobro jest tym, co powinno zawsze by, a zo tym, czego nie powinno by.

Duch Boy – to Strona Wewntrzna Bytu Pierwoistnego wypeniajca razem z Jego Stron Zewntrzn (Energi Pierwszej Przyczyny) sfer poza czasem i przestrzeni. To waciwy stan Bytu Pierwoistnego wyposaony w Inteligencj, Wol i Uczuciowo zerodkowane w Jego Sercu. Prawa i zasady poznawalne w czasoprzestrzeni wszechwiata wywodz si z osobowoci Ducha Boego. Wanie w akcie stworzenia zostay one wprowadzone do czasoprzestrzeni wszechwiata. Wszechstworzenie ma zatem w sobie poredni obecno Ducha Boego w formie praw i zasad zakodowanych we wszechwiecie.

Duch wity – ma wyczuwalny charakter eski, gdy reprezentuje dobro, mio, opiek i pozostae cechy matriarchalne. Razem z Jezusem stanowi Obraz Bytu Pierwoistnego zwany przez chrzecijan Trjc wit. Jezus w tej Trjcy reprezentuje Drugiego Adama, a Duch wity Drug Ew. Poniewa Druga Ewa nigdy si nie pojawia, to pozostaa po niej tylko misja stania u boku Syna Boego. T misj speniaj teraz anioowie i osoby duchowe takich kobiet jak znane ze Starego Testamentu Sara, Rebeka, Rachel, Tamar i wiele innych.

Dusza to pojcie essenceizm rezerwuje do opisania wewntrznego charakteru danej istoty. Nie jest ona jakim samodzielnym bytem, tylko stanowi wewntrzn nieodczn natur kierujc danej istoty. Wzorem do jej okrelenia stanowi Duch Boy, ktry jest Wewntrzn Osobowoci Boga. Zatem dusza czowieka naladuje Wewntrzny Charakter Bytu Pierwoistnego wypeniajcego wszechobecn Energi Pierwszej Przyczyny. A zatem w naszej osobie duchowej funkcjonuje wewntrza nieodczna natura kierujca zwana dusz duchow, a w osobie fizycznej nieodczna natura kierujca zwana dusz fizyczn.

Energia Pierwszej Przyczyny – jest to niewyczerpalna, pierwoistna energia wypeniajca zarwno sfer poza czasem i przestrzeni, jak i czasoprzestrze wszechwiata wszechwiat. Stanowi  Stron „Fizyczn” Bytu Pierwoistnego, czyli Jego „Zewntrzn” Stron. Jest Ona „tworzywem” lub inaczej „budulcem” wszechrzeczy, czyli wszystkiego, co znajduje si we wszechwiecie. Uywam te skrtu tego pojcia pod nazw „praenergia”, ktra poprzedza powstanie „pramaterii”. Prawdopodobnie jedyn znan nam obecnie form „praenergii” jest ciemna energia, a jedyn form „pramaterii” ciemna materia.

Essenceizm – to nowe pojcie, uywane na razie tylko przeze mnie, oznaczajce spjny system analityczny oparty na logice, a przeznaczony do badania osobliwoci poza czasem i przestrzeni oraz wszystkiego, co z tego wynika. Uwzgldnia przede wszystkim wszechobecno Bytu Pierwoistnego w stanie poza czasem i przestrzeni. Ten fakt jest paszczyzn do zrozumienia wszelkich poj essenceizmu, ze szczeglnym uwzgldnieniem praw dziaania wiata duchowego. Posiada cile okrelone zasady dziaania oraz instrumenty badawcze opisane w osobnych rozdziaach mojego opracowania.

Grzech pierworodny – to religijna nazwa obcienia zem kadego czowieka. Ten fakt mia swj pocztek w Ogrodzie Eden symbolizujcym sfer ycia przygotowan do rozwoju dzieci Boga. Jest zwizany z upadkiem pierwszych przodkw ludzkoci przy udziale Archanioa Lucyfera, ktry sta si po upadku Szatanem. Ta sytuacja oznaczaa w pierwszej fazie nielegalny, duchowy akt pciowy midzy Archanioem Lucyferem a Ew, a w drugiej fazie przedwczesny, wbrew nakazowi Boga, fizyczny akt pciowy midzy Ew i Adamem. Jest to grzech dziedziczny obciajcy kadego czowieka na Ziemi, niezalenie, czy tego chcemy, czy nie. Prostu rodzimy si z tym grzechem, ktry praktycznie uzewntrznia si jako nasza upada natura. Na co dzie ten stan uzalenia kadego z nas od Szatana. Grzech pierworodny jest niemoliwy do usunicia przez indywidualny wysiek czowieka. Aby go usun, caa ludzko potrzebuje Zbawiciela. Essenceizm wybra analiz tego penego symboliki biblijnego wydarzenia, aby naleycie zrozumie fakt powstania i istnienia za.

Istota duchowa – to wieczny byt wywodzcy si bezporednio od Stwrcy. W ramach tej kategorii mieci si osoba duchowa czowieka oraz anioowie, zarwno ci podlegli Bogu, jak i upadli, podlegli Szatanowi.

Jezus Chrystus – Syn Boy, Mesjasz, Zbawiciel, Odkupiciel, Drugi Adam i Syn Czowieczy. Te terminy, midzy innymi, s prezentowane przez chrzecijastwo na okrelenie Jezusa. Chrzecijanie dodaj przed Jego imieniem sowo Pan, ktre podkrela Jego pozycj jako Pana Wszechstworzenia, podobnie jak w zestawieniu Pan Bg w znaczeniu Pana Wszechrzeczy. Jezus Chrystus narodzi si jako pozbawiony grzechu pierworodnego. Na takie narodziny zoy si cay „acuch rodowodowy” utworzony z pokole narodu izraelskiego. Zgodnie z logik essenceizmu mia zbawi wiat spod wadzy Szatana metod nauczania, a nie przez krwaw ofiar. Wedug tego systemu by czowiekiem, a waciwie musia nim by, aby zbawienie ludzkoci miao sens. Jezus osign doskonao osobist w wyniku pokonania Szatana, co pokazuje opisany w Biblii symboliczny opis Jego kuszenia na pustyni. Wwczas to potwierdzi Swoj godno Syna Boego. Zatem przez upad ludzko powinien by traktowany jako jedyny znany nam Syn Boy. W pewnym sensie zastpuje On Samego Boga, gdy upadli ludzie nie maj bezporedniego kontaktu z Bytem Pierwoistnym. Zgodnie z essenceizmem moe by te traktowany jako Obraz Boga przeznaczony dla naszej wyobrani.

Koniec wiata – dotyczy zego, upadego wiata pod zwierzchnictwem Szatana. Z kocem panowania Szatana, z kocem upadego wiata, zakoczy si rwnie tzw. „wieczne pieko”, zarwno w wiecie fizycznym, jak i w wiecie duchowym. Jego zakoczenie oznacza wic koniec zego wiata, ktry znamy na co dzie. Nie bdzie jednak takiego zjawiska jak definitywny koniec cywilizacji ludzkiej w rozumieniu fizycznej zagady mieszkacw Ziemi, czy totalnego zniszczenia naszej planety. Stwrca nigdy nie mia w planach zniszczenia Swojego dziea, a upadek czowieka nie moe modyfikowa planw doskonaego Bytu Pierwoistnego. Dodatkowo koniec wiata bdzie rwnoczenie pocztkiem waciwego wiata pod zwierzchnictwem Boga.

Krlestwo Niebieskie – to pierwotnie zaplanowany i przygotowany przez Stwrc stan rzeczywistoci, w ktrej mieli y wszyscy ludzie, zarwno w czasie ycia fizycznego, jak i duchowego. Oznacza to, e Jego Krlestwo powinno istnie w wiecie fizycznym i w wiecie duchowym. Stanowi ono jeden idealny wiat pod zwierzchnictwem Boga. Jest wieczne i przygotowane do niekoczcego si rozwoju ludzkoci, zarwno na planecie Ziemia, jak i w innych miejscach wszechwiata. Wedug oceny ograniczonej do naszej planety nie ma w nim nikogo, gdy ludzie nie osigaj poziomu doskonaoci, czyli statusu mieszkacw tego Krlestwa.

aska Boa – Chrzecijanie twierdz, e Bg rozdziela dary aski wedug Swojej Woli. Na przykad jednym daje ask wiary, a innym nie. To oznacza, e jedni maj zapewnion opiek i bogosawiestwa od Ojca Niebieskiego, a inni nie. To bardzo niesprawiedliwy obraz Naszego Stwrcy, gdy sugeruje Mu dzielenie ludzi na gorszych i na lepszych lub na takich, ktrych obdarzy Swoj ask, i na takich, ktrym jej nie da. Wedug essenceizmu Jego aska jest waciwie Jego Wol, zawsze niezmienn, skierowan sprawiedliwie do wszystkich Jego dzieci i prowadzc do powstania Krlestwa Niebieskiego. W wikszoci przypadkw, gdy zdaje si nam, e zostalimy obdarzeni Jego ask, to moe to by dziaanie opiekujcych si nami aniow.

Mio Boga – to strumie energii, ktry ma swoje rdo w Sercu Bytu Pierwoistnego. Jest najwiksz wartoci we wszechstworzeniu. Odczuwany j jako Si Mioci. Kierunek nadaj jej pozostae gwne atrybuty Boga, to znaczy Jego Inteligencja i Wola. Sile mioci towarzyszy oddziaywanie Jego Zasad i Praw, ktre mona nazwa Si Stwrcz obrazujc aktywno Stwrcy. Naley doda, e Sia Mioci jest nadrzdna wobec Siy Stwrczej, cho obie pozostaj w Bogu w cakowitej harmonii.

Natura pierwotna czowieka – to przejte od Bytu Pierwoistnego cechy, ktre powinny tworzy waciw osobowo kadego czowieka. Tkwi ona w naszej osobie duchowej, stanowic gwne przymioty duszy duchowej. Posiadanie tej natury przez czowieka nie jest adn ask ani darem, ale podstawow wartoci istnienia kadego z nas. To ona decyduje o tym, e czowiek jest „na obraz i podobiestwo” Boga. Stanowi odzwierciedlenie przymiotw Osobowoci Stwrcy. Niestety jest skutecznie zaguszana przez tkwic w czowieku upad natur dziedziczon od Szatana.

Natura upada w czowieku – to przejte od Szatana cechy tworzce drug, obok pierwotnej, osobowo kadego czowieka. Zgodnie z religijn wykadni essenceizmu zostaa ona odziedziczona od upadego Archanioa Lucyfera przez pierwszych przodkw ludzkoci. Jest przekazywana dziedzicznie kademu czowiekowi w momencie jego narodzenia, gdy stanowi nastpstwo grzechu pierworodnego. Zarwno ona, jak i grzech pierworodny, nie daj si usun z czowieka. Moe si to dokona tylko w wyniku penego zbawienia ludzkoci.

Obraz Boga – to stan naszego postrzegania Stwrcy. To jakby kadr, ktry pozwala naszemu rozumowaniu funkcjonujcemu w czasie i przestrzeni „spojrze” na Boga jako na rozpoznawalny Byt z konkretnymi przymiotami. Utworzenie w ludzkiej wyobrani Obrazu Boga skutkuje na przykad chrzecijask wiar w Jego istnienie w postaci Trjcy witej. W zrozumienie opartym o wiadectwa z ycia Jezusa Chrystusa mona powiedzie, e to On by takim Obrazem Boga przemawiajcym do naszej wyobrani.

Odkupienie – to dzieo dokonane przez Jezusa Chrystusa. W odrnieniu od penego zbawienia oznacza ono zbawienie duchowe. Termin odkupienie sugeruje rwnoczesn zamian jednej wartoci na drug. Zatem Odkupienie polega na odebraniu Szatanowi zwierzchnictwa nad osobami duchowymi przebywajcymi w jego wiecie duchowym. Jezus dokona tego za cen Swojego ycia. Odkupienie dotyczy take ludzi na Ziemi, ktrzy uwierzyli, e Jezus jest ich Panem. Oznacza to, e ich osoby duchowe wchodzce obecnie do wiata duchowego te podlegaj odkupieniu. „Transakcj” odkupienia umoliwi fakt, e warto ycia Syna Boego jest wiksza ni wartoci wszystkich upadych ludzi razem wzitych, czyli tych, ktrzy yli kiedy, yj teraz i bd y w przyszoci a do koca istnienia upadego wiata. Ta „transakcja” bya dobrowolnym aktem woli samego Jezusa. Dosza do skutku, poniewa Szatan rwnie pragn mierci Jezusa i skoni do tego zmanipulowanych przez niego ludzi.

Ogrd Eden albo raj to nazwa utworzonej przez Stwrc sfery ycia przeznaczonej do rozwoju i wzrostu do doskonaoci Jego dzieci. O pocztku musiao to by jakie rzeczywiste miejsce na Ziemi. Std mona wnioskowa, e gdyby nie nastpi upadek, to tym „ogrodem” staaby si caa Ziemia. Sfer duchow dla wczesnego Ogrodu Eden by raj, czyli rwnolega sfera ycia duchowego stanowica w owym czasie jedyn rzeczywisto pod patronatem Stwrcy. Upadek spowodowa opuszczenie przez ludzi tego „rodowiska” i rozpoczcie innego ycia w nowej rzeczywistoci poza Bogiem. W wyniku upadku to „rodowisko” zostao zamknite. Otworzy je dopiero Jezus Chrystus, ale tylko w formie duchowej, czyli w formie raju. Teraz w nim, jako w wiecie duchowym podlegym Jezusowi, yj wszyscy ci, ktrych wprowadzi tam Jezus w celu kontynuowania procesu zbawienia. 

Opatrzno Boa – jest to dziaanie praw i zasad Boych prowadzce wszystko, co stworzy Bg, do stanu doskonaoci. Ma ona charakter „odgrnie zaplanowanego”, poredniego systemu opieki Stwrcy nad ludmi. Jej celem jest doprowadzenie ludzi do poziomu dzieci Boych i powstanie Krlestwa Niebieskiego. Opatrzno Boa nabraa specyficznego znaczenia po upadku pierwszych ludzi. Z jednej strony dziaa Ona jako stay drogowskaz wyznaczajcy zagubionym ludziom w upadym wiecie prawidowy kierunek drogi do Krlestwa Niebieskiego. Z drugiej strony uruchamia Ona si praw i zasad, ktr mona si posuy, by skutecznie przeciwstawi si zu. To dziki Niej moemy zrozumie Wol Boga.

Osoba fizyczna czowieka – to nasze ciao fizyczne obdarzone instynktem ycia podobnym do instynktu u zwierzt. Jednak w przypadku czowieka nie jest to prosty instynkt. W essenceizmie zosta nazwany dusz fizyczn, inaczej mwic, wewntrzn nieodczn natur kierujc.

Osoba duchowa czowieka – stanowi ona waciwego czowieka. To byt duchowy posiadajcy ciao duchowe i centralny atrybut duchowy, ktry essenceizm nazywa dusz duchow. Ciao duchowe, zwane czasem ciaem astralnym, to baza duchowej energii yciowej dla osoby duchowej. Jest ono kierowane przez wspomnian dusz duchow stanowic centrum istnienia i kwintesencj osobowoci czowieka. Wanie to oznacza, e jest jego wewntrzn nieodczn natur kierujc.

Ponowione ycie – to zjawisko niezauwaalnego powracania do ycia osb, ktre cho zmary, maj na tyle woli i wiadomoci, aby dopeni swoje ycie. „Powracajca” osoba duchowa, synchronizujc si ze swoim „ziemskim partnerem”, korzysta z jego osoby fizycznej yjcej na Ziemi, przejmujc w poredni sposb jej wiedz i siy witalne. Nie jest to jednak reinkarnacja, tylko stan wspistnienia z inn osob.

Prawa i zasady – w tym opracowaniu pisz przede wszystkim o oglnych prawach istniejcych w naturze, a waciwie w caym wszechwiecie; takich jak prawa fizyki, chemii czy biologii. Nie chc na razie zajmowa si innymi istniejcymi prawami, na przykad spoecznymi czy gospodarczymi. Uwaam, e prawa natury, czyli te zastane przez nas na Ziemi, pochodz od Stwrcy i nie wymagaj zmian. Tymczasem te, ktre ludzie sami ustalili, podlegaj cigemu badaniu, sprawdzaniu, a nawet tworzeniu na nowo. Essenceizm przyjmujc prawa pochodzce od Stwrcy, kieruje si poniszymi argumentami. Po pierwsze, stanowi one wspomniane ju prawa rzdzce wiatem fizycznym, to znaczy prawa fizyki, chemii, biologii wyczerpujce pojcie praw natury. Po drugie, s to prawa okrelajce waciwie porzdek wszechrzeczy, czyli relacje zwierzchnictwa i podrzdnoci na linii Byt Pierwoistny (Stwrca) – byt istniejcy (czowiek, istota wieczna) – suga (byt duchowy – anio, istota wieczna) oraz wszelkie inne zalenoci dziedziczone na linii twrca (Bg) – odbiorca (czowiek). Po trzecie, s to prawa okrelajce trafnie harmoni i pikno w caej przyrodzie. Dodam jeszcze, e wszystkie te prawa dotycz treci, ktrych zgodnie z koncepcj Stwrcy czowiek mia si uczy od pocztku swojej edukacji w wiecie fizycznym. Skadaj si one bowiem w duej czci na pojcie Opatrznoci Boej.

Prawo Boe i Zasady Boe –  mianem tym okrelam to, co ludzie uwiadamiali sobie jako system dziaania Boga, opisywanego w formie Jego Woli. To znaczy, e s to treci obiektywnie trafiajce do ludzi za porednictwem spisanych objawie. Zgodnie z tak rozumianym Prawem Boym mamy wzrasta do doskonaoci, rozmnaa si, przekazujc ycie od Stwrcy swoim nastpcom, a take zarzdza Ziemi w Jego imieniu. Prawo Boe odczytujemy midzy innymi w sposb poredni, analizujc Mojeszowy Dekalog i nauki Jezusa Chrystusa. Dziaajc w ten sposb essenceizm tworzy ich spis, ktry powinien pomc nam w dojciu do doskonaoci. Std twierdzenie essenceizmu, e Prawo Boe skada si na pojcie Opatrznoci Boej. Dodatkowo w moich tekstach uywam pojcia Zasady Boe. Oznaczaj one ponadczasowy stan rzeczywistoci, ktr uksztatowa Stwrca. Zasad, pisan du liter, jest to, e Bg jest Absolutem, Doskonaoci i Nieskoczonoci. Midzy innymi jest ni te to, e czowiek zosta stworzony na obraz i podobiestwo Boga, czyli jest Jego dzieckiem. Te Zasady, w odrnieniu od Jego Praw, przyjmuj intuicyjnie.

Reinkarnacja – to pogld, wedug ktrego „dusza” moe ze wiata duchowego wciela si ponownie w nowy byt fizyczny, czyli w now osob fizyczn. Jednake essenceizm, analizujc problem wcielenia, uywa pojcia osoba duchowa, co lepiej wyjania zaistniae zjawisko. Wiara w reinkarnacj wynika z niewaciwego zrozumienia zjawiska „wracania” osb duchowych ze wiata duchowego do fizycznego w celu dokoczenia swojego rozwoju do doskonaoci. Essenceizm nazywa to zjawisko ponowionym yciem. Wiara w zjawisko reinkarnacji moga powsta tylko wskutek odrzucenia pogldu, e kade narodzenie si czowieka jest poczeniem osoby fizycznej zrodzonej w wiecie fizycznym z unikaln osob duchow pochodzc tylko od Stwrcy. Dziki temu jest On dla kadego czowieka Ojcem, rdem niepowtarzalnego i wiecznego ycia istniejcego w nas.

Religia – to system wierze i rnorodnych praktyk zwizanych z potrzebami wiary czowieka w stany nadprzyrodzone. Najczciej chodzi o wiar w Boga lub inne stany stanowice tak zwan sfer sacrum. Wedug essenceizmu wszystkie wyznania religijne na wiecie zostay stworzone przez ludzi, a nie przez Boga. Przemawiaj za tym nastpujce argumenty. Po pierwsze, w wiecie idealnym, zaplanowanym przez Stwrc, nie istnieje adna religia, gdy nie potrzebuje On poredniczcej instytucji czy organizacji do kontaktowania si ze Swoimi dziemi. Po drugie, Bg nigdy w swoich pierwotnych planach nie bra pod uwag utworzenia religii, poniewa nie planowa ani upadku czowieka, ani zaistnienia upadego wiata, ktry powsta w wyniku tego upadku. Po trzecie, Bg nie ingeruje w wiat pod panowaniem Szatana, a religie powstay wanie w takim wiecie.

Religijna misja zbawienia wiata – to waciwa misja wszelkich religii. Essenceizm twierdzi, e wiedz dotyczc istnienia Boga i Jego dziea stworzenia powinni naucza dowiadczeni yciowo i duchowo ludzie. Mog to by dobrowolni misjonarze, ktry jako wiatowi pielgrzymi powinni indywidualnie edukowa ludzi, aby zrozumieli waciwy sens swego istnienia nadany im przez Stwrc. Nie powinni tworzy adnych organizacji wyznaniowych, ale zawsze pozostawi bezporednimi misjonarzami w spoeczestwach. Uywajc negatywnego porwnania, ich nauka powinna si rozchodzi po wiecie jak wirus niweczcy upad natur i przywracajcy t nadan pierwotnie przez Stwrc. Swoj wiedz, wiar i dowiadczenie powinni zdobywa uywajc swojego osobistego talentu, ktry wykae si w takcie ycia. W naturalny sposb, dziki waciwemu rozumieniu rzeczywistoci duchowej, bd mogli zrozumie prawa Opatrznoci Boej i kierowa si ni. Pokazay to ju takie postacie historyczne jak Abraham, Mojesz, Budda, a szczeglnie Jezus Chrystus. Tacy wiatowi misjonarze–obieywiaty mog by skutecznie chronieni przez swych aniow, a rwnoczenie otrzymywa wsparcie od ludzi ze swego otoczenia. Dlatego powinni dziaa pojedynczo. Przeciwnikami ich nie powinni by ludzi, nawet ci, ktrych okrelamy jako zych. Ich prawdziwym przeciwnikiem w procesie zbawienia wiata jest Szatan oraz jego go ze duchy. Zatem caa ludzko powinna im pomaga, co daoby szans na zbawienie wiata w stosunkowo krtkim czasie, najwyej w cigu kilku pokole.

Sd Ostateczny – jest podstawow czci procesu zbawienia ludzkoci, poniewa naley sprawiedliwie wyjani win Szatana i ludzi, aby wszystko mogo wrci do pierwotnego stanu. Kady sd wprowadza sprawiedliwo, posugujc si obowizujcym prawem. Podobnie jest z Sdem Ostatecznym. Jest on zatem procesem wprowadzania Prawa Boego, a nie jakim kosmicznym spektaklem. To Prawo nazywane jest Sowem Boym i to Ono, a nie jaki gigantyczny ogie, osdzi zo wyrzdzone przez Szatana.

Serce Boga – jest orodkiem i rdzeniem Jego Osobowoci oraz tym, co czyni go Ojcem Niebieskim. Stanowi Ono jakby Jego wewntrzne sedno. Serce Boga to rdo pierwoistnej Mioci, to centrum Jego Uczuciowoci powizanej z Jego Wol i Intelektem. Jest Ono jakby „punktem”, od ktrego si zaczyna wszystko, czego dokonuje Byt Pierwoistny.

Sia za – pocztek siy za pojawi si, gdy powoany przez Stwrc opiekun i nauczyciel pierwszych ludzi, czyli Archanio Lucyfer, doprowadzi do odwrcenia ku sobie kierunku siy mioci przeznaczonej dla Adama i Ewy. Dokonao si cakowicie poza Bogiem. W moich poprzednich opracowaniach i na stronach internetowych opisywaem to szczegowo, w jaki sposb nastpio odwrcenie kierunku siy mioci. W wyniku tego powstaa inna, przeciwna do niej, sia wadzy. Staa si ona si napdowa za i nadal podtrzymuje jego istnienie. Sia wadzy przeja ca moc od siy mioci i wprowadzia mechanizm ksztatujcy wiat. Trwa to do dzi, gdy „wadc tego wiata” jest nadal ten sam byy „nauczyciel” i „opiekun” ludzkoci, zwany teraz Szatanem. Przyucza on stale ludzi, jak korzysta z wywoanej przez siebie siy wadzy. To ta sia jest rdem zej historii wiata.

Sowo (w rozumieniu Sowa Boego) – jest to forma „wypywania” z Boga Jego Woli, Mioci i Dobra, ktre odbieramy jako Prawo Boe. Jest Ono wieczne jak On Sam. Odnoszc si do zapisw Biblii, mona stwierdzi, e gdy Sowo staje si ciaem przez mae "c", to oznacza, e Stwrca dokonuje aktu stworzenia, co podsumowuje deklaracj, e: "(…) widzia Bg, e byo dobre" (Rdz 1, 24). Gdy w wyniku ziemskiego rozwoju staje si ciaem przez due "C", to oznacza zaistnienie doskonaych ludzi „na Jego Obraz i podobiestwo”. Powinno zatem ucieleni si w postaci doskonaego Syna Boego (Adama) i doskonaej Crki Boej (Ewy). Jednak w Ogrodzie Eden do tego nie doszo. Bg jest niezmienny i doskonay, a wic w pewnym momencie Jego Sowo musiao sta si Ciaem. To znaczy, e pojawi si na Ziemi Syn Boy, czyli Drugi Adam, ktry doskonale wypeni Wol Boga. Tak oto wobec Jezusa Chrystusa dokona si doskonay akt Ojcostwa Boga, gdy po raz pierwszy „Sowo stao si Ciaem” (J 1, 14).

Sfera poza czasem i przestrzeni – to stan nieograniczony niczym, ani czasem, ani przestrzeni. Stanowi wszytko poza przestrzeni wszechwiata,  czyli wszystko, co jest w stanie poj nasza wyobrania. Essenceizm twierdzi, e z niej w formie Wielkiego Wybuchu powsta kosmos. Obrazowo mona powiedzie, e cay wszechwiat w niej tkwi. Ta sfera jest jedynym waciwym „miejscem”, w ktrym moliwe jest istnienie wiecznego Bytu Pierwoistnego. Wedug essenceizmu wypenia On j cakowicie. Mona powiedzie, e utosamia si z ni. Std powstao twierdzenie essenceizmu, e wszechwiat powsta z Bytu Pierwoistnego. Zarwno istnienie tej sfery, jak i Bytu Pierwoistnego s podstawowymi pojciami, z ktrych wywodz si wszelkie zasady tworzce essenceizm. W pojciu religijnym mona j nazwa wiatem lub wszechwiatem duchowym.

Szatan – to byy Archanio Lucyfer, ktry przemieni si w istot o innej osobowoci. Stao si wskutek jego upadku, ktry rwnoczenie pocign za sob upadek pierwszych ludzi oraz podlegych mu aniow. To wwczas zosta Szatanem dominujcym nad ludmi. Dysponuje on bowiem si wadzy powsta w wyniku odwrcenia kierunku siy mioci na przeciwny. Podlegli mu anioowie zostali zymi duchami, zwanymi te demonami lub diabami. Szatan nie naley do Rzeczywistoci Stwrcy. Zarwno Lucyfer jak i Szatan to imiona tej samej istoty duchowej, ale o dwch cakowicie odrbnych osobowociach, tak jakby byy to dwie zupenie inne osoby duchowe. Jedna, zwana Szatanem, posiada tylko natur upad, inaczej mwic now, z stron pierwotnie istniejcego Archanioa, a druga, zwana Lucyferem, jakby zastyga w czynnociach yciowych, posiadajc dalej czyst, pierwotn natur. Ta sama sytuacja dotyczy tych aniow, ktrzy upadli razem z nim. Dla Stwrcy istnieje tylko jedna Rzeczywisto i do niej naley Archanio Lucyfer oraz wszyscy archanioowie i anioowie. Wida z tego, e poza Bytem Pierwoistnym powstaa inna rzeczywisto, czyli antyrzeczywisto, ktrej centrum stanowi Szatan. Zatem Szatan to ucielenione zo, ktre weszo w wiat czowieka. Jest on rdem za oraz jego centrum i kwintesencj. W wyniku zbawienia Szatan powinien przesta istnie, a wtedy „oyje” osobowo Archanioa Lucyfera oraz jego aniow.

mier fizyczna czowieka – to stan, ktry odczuwamy, gdy przechodzimy ze wiata fizycznego do wiata duchowego. To przejcie zmienia zupenie postrzeganie naszego istnienia, poniewa wchodzimy do duchowej sfery pozostajcej poza czasem i przestrzeni. mier fizyczna koczy przynaleny nam czas rozwoju do doskonaoci, cho dobrze wiemy , e w naszym wiecie jej nie osigamy. Ta mier jest nieuchronna, ale nie stanowi koca naszego ycia. Jest bowiem tylko krtkim etapem przed wejciem do wiecznego ycia w wiecie duchowym.

mier duchowa czowiekato stan pozostawania czowieka poza Rzeczywistoci przygotowan przez Byt Pierwoistny. Mj system wprowadzajc pojcie mierci duchowej, zwiza jej pojawienie si z wydarzeniami w Ogrodzie Eden. Powsta wwczas stan poza Rzeczywistoci Stwrcy, poza Jego Wszechwiedz oraz poza Jego Osobowoci bdc rdem ycia. Std jest to stref mierci, inaczej sfera za, o ktrej Byt Pierwoistny nie moe nic wiedzie. mier duchowa powoduje midzy innymi brak wiedzy o istnieniu Bytu Pierwoistnego jako Stwrcy wszechrzeczy. Powoduje te brak wiedzy o osobie duchowej czowieka oraz o jej wiecznoci.

wiat fizyczny – to po prostu nasz materialny wiat, ktry nie wymaga w moim opracowaniu adnego specjalnego opisywania. Jest znany kademu czowiekowi. Stara si go lepiej zrozumie nauka. Od dziesitkw tysicy lat funkcjonuje w nim  caa nasza cywilizacja. Oznacza zatem miejsce ycia i rozwoju kadego czowieka. Wedug essenceizmu ten rozwj powinien zakoczy si doskonaoci osobist umoliwiajc wejcie do idealnego wiata duchowego, aby tam y wiecznie. Mwic obrazowo wiat fizyczny jest szko ycia prowadzc do uzyskania przez czowieka godnoci pana wszechstworzenia, czyli yciowej matury. W pewnym kontekstach mojego systemu analitycznego moe te oznacza cay materialny wszechwiat.

wiat duchowy – to bezgraniczna oraz wieczna sfera poza czasem i przestrzeni. Przeznaczona jest do ycia w niej wszelkich istot duchowych. Zgodnie ze stwrcz koncepcj Bytu Pierwoistnego wiat duchowy jest waciw sfera wiecznego przebywania ludzi. Rwnoczenie wedug Jego koncepcji czas przebywania czowieka na Ziemi jest wystarczajco dugi, aby umoliwi mu osignicie doskonaoci osobistej. Tymczasem w upadym wiecie w miejsce Jego koncepcji powstay trzy inne sfery duchowe. Pierwsza to pieko, czyli wiat duchowy pod panowaniem Szatana, w ktrym yj osoby duchowe cakowicie odcite od Boga. Druga to czyciec, czyli rodzaj przejciowej sfery wiata duchowego, w ktrej yj osoby duchowe niepodlegajce jeszcze niczyjej zwierzchnoci, ani Szatana, ani Jezusa Chrystusa. Trzecia sfera to raj, czyli wiat duchowy dla osb wprowadzanych tam przez Jezusa. To On przywrci do aktywnoci t sfer stanowic duchowy odpowiednik Ogrodu Eden. Dopiero z tej ostatniej sfery ludzie mog przechodzi do ycia wiecznego w jednoci z Ojcem Niebieskim, czyli zamieszkiwa na wieczno sfer poza czasem i przestrzeni.

Trjca Pierwotna – w moim rozumieniu mieli j z Ojcem Niebieskim tworzy Adam i Ewa, pierwsi rodzice ludzkoci. Niestety do tego nie doszo, a w jej miejsce powstaa Trjca Upada, czyli Adma i Ewa podlegli Szatanowi.

Trjca wita – w moich tekstach definiuj j jako Obraz Boga, a nie jako Jego Samego. To znaczy, e Byt Pierwoistny jest postrzegamy za porednictwem Jezusa Chrystusa i Ducha witego. Trjca wita jest waciwie form dziaania Boga przeznaczon dla ludzkiego zrozumienia. Wszystko, czego Stwrca dokonuje, wie Go w struktur trjcy, w ktrej On jest podmiotem. Tak jest, gdy daje On pocztek dodatnim i ujemnym czstkom elementarnym, gdy powstaj kationy i aniony, gdy zwierzta i roliny maj charakter mski i eski i w kocu, gdy Jego dzieo ucielenia si jako mczyzna i kobieta.

Wszechstworzenie – inne pojcie wszechrzeczy lub caego stworzenia.

Zbawienie wiata i ludzkoci – to rozcignity w czasie proces wprowadzania zwierzchnictwa Boga nad ludzkoci, czyli powstania idealnego wiata zwanego Krlestwem Niebieskim. Ten proces ma doprowadzi to do zakoczenia zego panowania Szatana, ktry w wyniku dziaania zej siy wadzy przemieni wiat w pieko. Odpowiedzialno za zbawienie ponosz ludzie, zarwno ci na Ziemi, jak i ci ze wiata duchowego. Powinni oni by prowadzeni przez Syna Boego w roli Zbawiciela oraz wspierajcych Go aniow. Kierunek dziaania ma im wskazywa Opatrzno Boa, czyli ustanowione przez Byt Pierwoistny prawa i zasady prowadzce do powstania waciwego wiata pod Jego zwierzchnictwem.

Ziemia i Niebo – w moim tekcie uywam tych poj pisanych du liter w dwch znaczeniach. Pierwsze znaczenie Ziemi dotyczy caoci naszej planety jako miejsca istnienia cywilizacji ludzkiej. W drugim znaczeniu Ziemia wystpuje jako synonim obecnego wiata, czyli wiata upadego. Niebo, pisane te du liter, wystpuje jako synonim idealnego wiata pod zwierzchnictwem Boga, czyli Krlestwa Niebieskiego. Pomijam tu oczywicie wyjanienie potocznego znaczenia nieba (nieboskonu) i ziemi (gleby, paszczyzny skorupy ziemskiej), dla ktrych stosuj pisowni ma liter.

Zmartwychwstanie – w rozumieniu oglnym oznacza ono powrt ze mierci do ycia pod zwierzchnictwem Boga. Ludzie w wiecie pod panowaniem Szatana s w stanie mierci duchowej i wymagaj procesu przejcia z tego stanu do stanu ycia, czyli przejcia pod zwierzchnictwo Boga. Ten proces zmartwychwstawania mona te nazwa duchowym narodzeniem si na nowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona internetowa - ISTOTA -”Dotyk wiecznoci”